Obchodní podmínky společnosti Ježkův statek, s.r.o., IČ: 013 95 114, se sídlem Na Kariánce 315, 394 70 Kamenice nad Lipou (dále jen „Ježkův statek“) platné od 1. září 2015

 

Preambule

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavřené mezi společností Ježkův statek s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese www.jezkuv-statek.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu zboží ze sortimentu Prodávajícího.

Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není možný.

Kupující obdrží od Prodávající kopii těchto Obchodních podmínek jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, a to nejpozději do dvou dnů poté, co Kupující obdrží od Prodávajícího úhradu za objednané zboží na svůj bankovní účet.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

Společnost Ježkův statek může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Společnost Ježkův statek informuje zákazníky o změně Obchodních podmínek na webových stránkách www.jezkuv-statek.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

1.       Kontaktní údaje Prodávajícího

 Název: Ježkův statek, s.r.o. Sídlo: Na Kariánce 315, 394 70 Kamenice nad Lipou IČ: 013 95 114 Zapsaná: OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21567 Telefon: +420 603 462 562

Email: info@jezkuv-statek.cz

Kontaktní adresa: Na Kariánce 315, 394 70 Kamenice nad Lipou

Provozovna a místo pro osobní odběr:

Název: Ježkův statek, s.r.o. Sídlo: Na Kariánce 315, 394 70 Kamenice nad Lipou

Provozní doba pro osobní odběr:

PO - PÁ 8.00 - 14.00

 

 2.       Informace

Informace o cenách zboží uváděných na internetových stránkách www.jezkuv-statek.cz provozovaných Prodávajícím jsou uváděné včetně všech daní a poplatků. Ceny jsou závazné s výjimkou zjevných chyb a platné v době odeslání objednávky Prodávajícím. Cena zboží nezahrnuje cenu za dodání zboží Kupujícímu.

Informace o přijímaných způsobech plateb: možnost platby přes internet (platební brána ThePay) nebo při převzetí zboží v případě zaslání zboží na dobírku. Zaslání zboží na dobírku je zpoplatněno 30 Kč.

Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky.  

Kupující je při výběru zboží vázán nabídkou Prodávajícího a nemůže se od ní odchýlit. V případě, kdy Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí (včetně jiných vlastností tohoto zboží), smlouva nevznikne. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím, jiné zboží může Prodávající dodat Kupujícímu pouze v případě, že se tak s Kupujícím předem písemně dohodne.

V případě přijetí plnění bez objednávky (nevyžádaného plnění) Kupujícím, není Kupující povinen Prodávajícímu toto plnění vracet, ani ho o tom vyrozumět. Samotné přijetí plnění se nepovažuje za přijetí nabídky.  

Obrázky u zboží na internetových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

3.       Uzavření Kupní smlouvy

 

Kupující může uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek www.jezkuv-statek.cz s Prodávajícím tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží) vloží do „košíku“ buď jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je dále povinen zvolit způsob dodání zboží a způsobu platby.

Kupující je při vyplnění objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věta obdobně.

Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil. 

Kupující odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na jeho dodání. Prodávající po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím potvrzení o přijetí jeho objednávky. Kupní smlouva vzniká přijetím potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky Kupujícím.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek.

Po uzavření Kupní smlouvy lze Kupní smlouvu měnit pouze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.   

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího při převzetím věci.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4.       Doručování zboží

 

Prodávající se zavazuje dodat zboží určené v kupní smlouvě Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního zboží uvádí Prodávající jinou dodací lhůtu, dodá Prodávající zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení objednávky. V případě, že Prodávající u zboží uvádí dostupnost zboží „skladem“, odešle toto zboží nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží.

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v objednávce zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu uvedeného níže:

1.       Doručení zboží na adresu zadanou Kupujícím v případě objednaného zboží v hodnotě do 1000,- Kč (včetně)  - cena za dodání: 90,- Kč (společnost DPD); resp. 64,- Kč (společnost Zásilkovna).

2.       Doručení zboží na adresu zadanou Kupujícím v případě objednaného zboží v hodnotě nad 1000,- Kč – dodání je zdarma (společnost DPD nebo Zásilkovna);

3.       Odběr zboží na výdejním místě pro osobní odběr – bez poplatku.

Pokud Kupující objedná zboží a zvolí doručení na jím uvedenou adresu prostřednictvím společnosti DPD nebo Zásilkovna, má možnost volby, zda za zboží zaplatí přes internet (platební brána ThePay) nebo objedná zboží na dobírku (příplatek 30,- Kč).

V případě osobního odběru je Kupující povinen uhradit cenu za zboží prostřednictvím platební brány ThePay. Platba v hotovosti není možná.

 

Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu zboží závazně určit způsob jeho doručení.

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto zboží, od Kupní smlouvy odstoupit či zboží vhodným způsobem prodat. V tomto případě je Prodávající si oprávněn započíst náklady s tímto spojené (opakované doručování, vrácení zboží Prodávajícímu apod.) na uhrazenou kupní cenu Kupujícím.

 

5.       Odstoupení od smlouvy a reklamace

 

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním zboží, odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Kupujícím spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího v poslední den této lhůty. Prodávající Kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí přijetí tohoto formuláře.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Kupujícího spotřebitele na základě Kupní smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího, může mu Prodávající peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.

Jestliže Kupující zvolil při dodání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.  

Náklady vrácení zboží nese Kupující.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

a)      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c)       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;

d)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu;

e)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

f)       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

g)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

i)        o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

j)        o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;

k)      uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo

l)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

S ohledem na výše uvedené Kupující bere výslovně na vědomí, že nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě objednání MÜSLI, kdy si Kupující podle svého výběru a chuti zvolí přísady do MÜSLI a namíchá si tak jedinečnou směs.

 

Vzorové odstoupení od smlouvy je přiloženo jako příloha č. 1 na konci těchto Obchodních podmínek.

 

Reklamaci zboží může Kupující u Prodávajícího uplatnit v případě, že zboží má v době doručení Kupujícímu prošlou dobu minimální trvanlivosti, je napadeno plísní, hnilobou, škůdci apod. Reklamace bude po nahlášení telefonem (tel. 739 079 470) nebo emailem (info@jezkuv-statek.cz) vyřešena pro maximální spokojenost Kupujícího. Reklamované zboží je nutné doručit zpět na adresu Prodávajícího pro posouzení závadnosti. Dle dohody Kupujícího a Prodávajícího zašle Prodávající Kupujícímu nové zboží nebo mu vrátí uhrazenou cenu za zboží reklamované.

 

6.       Ochrana osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost Ježkův statek, s.r.o., IČ: 013 95 114 (dále jen „Správce“). Správce je registrován v registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00060611.

Správce se tímto prohlášením zavazuje k ochraně a nakládání s osobními údaji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjektem údajů je Kupující, který dobrovolně poskytuje Správci své osobní údaje při nákupu zboží v internetovém obchodu provozovaném Správcem na adrese www.jezkuv-statek.cz (dále jen „Stránky“).

Správce zpracovává osobní údaje získané od Kupujícího za účelem plnění svých závazků plynoucích z uzavřené smlouvy, zejména pro zasílání objednaného zboží a vyřizování objednávek, a dále za účelem zasílání obchodního sdělení. K tomuto zpracování osobních údajů se souhlas Kupujícího nevyžaduje (nákup zboží bez registrace). Správce dále zpracovává osobní údaje Kupujícího s jeho souhlasem při registraci jeho stálého účtu na Stránkách (registrovaný Kupující). 

Pro účely nákupu zboží prostřednictvím Stránek je Kupující povinen uvést údaje označené hvězdičkou. Bez jejich uvedení nelze uzavřít kupní smlouvu.

Správce zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro splnění své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Kupujícím, tzn. adresní, identifikační a jiné údaje (jméno, příjmení, dodávací adresa, fakturační adresa, telefon, e-mailová adresa, objednané zboží, platební informace). Správce uchovává osobní údaje Kupujícího, který nakupuje na Stránkách bez registrace, pouze po dobu nezbytnou pro plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. U registrovaného Kupujícího uchovává Správce jeho osobní údaje po dobu trvání této registrace.

Správce zpracovává osobní údaje Kupujícího manuálně a/nebo pomocí prostředků výpočetní techniky vlastními zaměstnanci. Osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob a jsou zabezpečeny proti zneužití. Správce se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá další osobě s výjimkou případů, kdy je nezbytné předat osobní údaje dopravci za účelem řádného doručení objednaného zboží Kupujícímu.

Správce je oprávněn zasílat Kupujícímu obchodní sdělení, dokud s tím Kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je oprávněn kdykoliv bezplatně měnit, omezit, nebo vyslovit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně vyslovení nesouhlasu s dalším zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím oznámení zaslaného na adresu info@jezkuv-statek.cz, případně na adresu získanou v souvislosti s přijetím obchodního sdělení.

Kupující může kdykoliv bezplatně požádat Správce na adrese info@jezkuv-statek.cz o sdělení informací ohledně účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, včetně jejich příjemců.  Registrovaný Kupující má rovněž možnost kdykoliv bezplatně spravovat a měnit své osobní údaje, které poskytl Správci při registraci jeho stálého účtu na Stránkách. Registrovaný Kupující je oprávněn Správci kdykoliv sdělit, že si nepřeje být dále registrovaným Kupujícím. Správce jeho účet neprodleně po oznámení zruší. 

Kupující má rovněž právo v případě, kdy zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

7.       Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší pouze příslušné obecné soudy České republiky.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující spotřebitel se může kdykoliv se svou stížností vzniklou v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

 

8.       Ostatní    

 

Záloha na zboží

V případě objednávky speciálního zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, může Prodávající od Kupujícího požadovat úhradu zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

Dárky

V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vydat kromě vráceného zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.) včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Prodávajícího považováno jako bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Kupujícího možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši. 

Informace a poradenství

Prodávající sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle svého nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.

Stížnosti

Kupující může veškeré své stížnosti a připomínky týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím uplatnit písemně zasláním na e-mailovou adresu: info@jezkuv-statek.cz  

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v objednávce.

Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Příloha č. 1

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení

_________________________________________________

Adresa   

_________________________________________________

Telefon a email  

_________________________________________________

 

Prodávající:

Ježkův statek, s.r.o., se sídlem Na Kariánce 315, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ 013 95 114, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21567.

Telefon: +420 603 462 562

Email: info@jezkuv-statek.cz

Internetové stránky: www.jezkuv-statek.cz

 

Vážení,

Dne ________________ jsem prostřednictvím vašeho internetového obchodu www.jezkuv-statek.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu,

číslo daňového dokladu (faktury)

_______________________________

a toto zboží jsem převzal(a) dne

_______________________________ .

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, tj. prostředku komunikace na dálku, v souladu s ustanoveními § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto oznamuji, že odstupuji od výše uvedené kupní smlouvy.

 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o zaslání kupní ceny v celkové výši _________ Kč, ve prospěch bankovního účtu č. ______________________ nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Svým podpisem níže dále prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné.

 

 

V ______________dne __________________

 

______________________

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy: Kopie daňového dokladu